Radi vás uvidíme túto nedeľu o 9:30 na Sama Chalupku 7 v Leviciach.

Príďte v nedeľu

Nedeľné stretnutie je tlčúcim srdcom CB Levice. Našou túžbou je, aby všetko ostatné, čo robíme, vychádzalo z uctievania, kázania a vzťahov, ktoré spoločne zažívame v nedeľu.

Je pre nás dôležitý spoločný spev i modlitba, slávime Ježišovu smrť vysluhovaním večere Pánovej (eucharistie) a načúvaním Božiemu slovu cez čítanie a kázanie Biblie.

Cirkev je ako rodina, preto na našich stretnutiach počítame s deťmi. V priebehu nedeľných bohoslužieb sa na deti tešia vedúci, ktorí vedú program ušitý na mieru deťom v niekoľkých vekových skupinách.

Nedeľná bohoslužba je pomerne neformálna a po bohoslužbách je pripravené malé občerstvenie vo vestibule s možnosťou zastaviť sa, zoznámiť sa, jednoducho nikam sa neponáhľať…

Modlite sa s nami

Biblia nám ukazuje, že je dobré, keď sa kresťania na rôznych miestach modlia jedni za druhých. Môžete sa pridať k tým, ktorí chcú podporovať šírenie evanjelia v Leviciach a okolí, ale taktiež na celom svete.

Modlitba je základom všetkého, čo ako cirkev robíme. My nemáme odpovede, Boh ich má. On je ten, ku ktorému sa znovu a znovu obraciame s vďakou a prosbami, aby pracoval v nás, medzi nami, v Leviciach i na celom svete.

Všetci sú vítaní k účasti na Modlitebnom špeciáli, ktorý je prvú stredu v mesiaci a tiež k modlitbám každú nedeľu o 8:55 pred bohoslužbou.

Budeme radi, keď sa budete modliť za Levice a okolie.

Členstvo

Biblia ilustruje členstvo v cirkvi prostredníctvom niekoľkých slovných obrazov cirkvi. Sme napríklad časti tela, tehly v budove, vojaci v armáde a možno najsilnejšie ako členovia jednej rodiny. Všetky tieto obrazy obsahujú myšlienku na zapojenie, ktorá je oveľa viac než návšteva. Cirkev nepredstavuje divácky šport. Je to skôr rodina, v ktorej sú všetci zapojení rôznymi spôsobmi, aby rodina správne fungovala.

Preto sa domnievame, že každý, kto verí Ježišovi a rozhodol sa, že je CB Levice jeho "domovom", je členom rodiny.

Potom povzbudzujeme tých, ktorí sú súčasťou CB Levice, aby verejne vyjadrili toto členstvo tým, že sa stanú súčasťou nášho formálneho členstva. Členstvo vyjadruje záväzok voči jednej miestnej cirkevnej rodine, ale zároveň i k Cirkvi bratskej ako celku. Takto ako Cirkev bratská fungujeme. Pravidelne uskutočňujeme schôdze členov cirkvi a všetky zmeny vo vedení cirkvi prechádzajú členským hlasovaním (voľba starších zboru, kazateľa…). Takto sa môže každý člen aktívne podieľať na smerovaní.

Stať sa členom jednoducho vyjadruje tieto myšlienky:

- Patrím (to je moja cirkevná rodina, môj duchovný domov)

- Záväzok (pretože to je moja rodina, chcem s ňou niesť to dobré i to zlé)

- Angažovanosť (chcem byť zapojený do Božej misie)

- Potrebujem ostatných (potrebujem spoločenstvo, nemôžem ísť sám)

- Dávam sa (chcem, aby sa táto cirkev o mňa starala / aby som sa ja ako časť cirkvi staral o druhých)

Pokiaľ by ste sa radi porozprávali o členstve v zbore, oslovte kazateľa Romana Neumanna alebo niektorého zo starších zboru. Môžete si tiež vypočuť kázeň "Pridáš sa?".

Slúžiť v CB Levice

Biblia popisuje cirkev ako telo s mnohými časťami, ktoré sú jedinečné a potrebné. V CB Levice veríme, že všetci, ktorí sa k nám pridávajú, boli pridaní Bohom, aby využili svoje dary rôznymi spôsobmi. Potrebujeme sa navzájom.

Ako môže taká služba vyzerať? Môže to byť niečo ako starostlivosť o niekoho, kto prechádza ťažkým obdobím, pomoc s nedeľným občerstvením, alebo byť vedúcim malej skupiny, pomoc s letnými tábormi, alebo sa zapojiť do služby bezdomovcom. Škála je naozaj veľmi široká. Od prakticky zameraných obdarovaní po modlitebnú a pomáhajúcu službu druhým.

Túžime, aby každý používal dary, ktoré mu Boh k službe dal a chceme ľuďom pomôcť tieto dary rozvíjať. Pokiaľ neviete aký dar vám Boh dal, radi vám ho pomôžeme objaviť.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás, prosím.

Chcem podporiť

„Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh. A Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého pre seba, aj nadbytok pre každý dobrý skutok.“

- Biblia, 2. list Korinťanom 9:7-8

Aby sa všetko mohlo diať, je potrebných nielen mnoho ochotných ľudí, ale tiež financie.

Sú rôzne cesty k dávaniu. Každú nedeľu pri bohoslužbe prebieha dobrovoľná zbierka alebo môžete prispieť cez bankový prevod. Číslo účtu zboru je: SK14 0900 0000 0000 2861 1356.

Transparentnosť a kontrolný mechanizmus: účtovníctvo pravidelne kontrolujú revízori a každý rok prebieha na členskom zhromaždení finančná správa o hospodárení zboru. To je pravidelný prehľad pre každého člena o príjmoch a výdajoch, ktoré CB Levice v uplynulom roku malo.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, čo sa týka dávania pre CB Levice, prosím, kontaktujte nás.

Láska k Bohu

Láska k Bohu
Ježiš
usilujeme sa, aby rástla naša láska a aby všetko smerovalo k Ježišovi a k Jeho sláve

Láska k ľudom

Láska k ľudom
ľudia
pripravujeme aktivity pre rôzne skupiny ľudí a prakticky chceme prejavovať lásku

Služba svetu

Služba svetu
služba
chceme byť v našom okolí prínosom pre našich susedov, kolegov, známych aj naše mesto