História

Cirkev bratská je jednou menšou vetvou v bohatej rodine kresťanských cirkví. Jej podobné cirkevné spoločenstvá sa v zahraničí dajú nájsť pod názvom Free Evangelical Church alebo Freie Evangelische Gemeinde.

Duchovné korene má v prvej cirkvi, ako ju ustanovil Ježiš Kristus na základe pôsobenia apoštolov a prorokov. Historicky nadväzuje na duchovné dedičstvo českej reformácie, začatej pôsobením Jána Husa v 15. storočí. Toto reformačné hnutie neskôr najvýraznejšie pokračovalo v Jednote bratskej (1467-1670), ktorej biskupom bol aj J. A. Komenský. Vzťah k Jednote bratskej sa odráža aj v názve našej cirkvi.

Je pokračovateľkou duchovnej obnovy, ktorá vznikla po reformácii jednak v nemeckom pietizme a jednak v anglosaskom evanjelikalizme. K jej dôrazom a hodnotám patrí Písmo sväté ako základ viery a života, osobný vzťah k Ježišovi Kristovi a živé vzájomné vzťahy medzi kresťanmi. V minulosti mala názov Slobodná cirkev reformovaná, neskôr bola premenovaná na Jednotu českobratskú a dnes nesie meno Cirkev bratská.

Je štátom registrovanou cirkvou a pôsobí na Slovensku a v Čechách. V súčasnosti na Slovensku 15 zborov a v Žiline aj jeden kórejský zbor.