Bankové spojenie

SK14 0900 0000 0000 2861 1356 Zborový účet
SK10 0200 0000 0016 1152 5951 Mládežnícke centrum Kontakt
SK96 5600 0000 0071 4356 2002 Miesto v dome
SK79 5600 0000 0071 4356 9001 Senior Garden (Dom seniorov)