Vyznanie viery

Sme kresťanmi, ktorí vyznávajú vieru
  • vo všemohúceho Boha – Stvoriteľa a Pána,

  • v Ježiša Krista - Božieho Syna a Spasiteľa,

  • v Ducha svätého - pôsobiaceho svojou mocou v nás aj v cirkvi.

Hlásime sa k starokresťanským a reformovaným vyznaniam viery.
Spolu s inými kresťanmi vyznávame:

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme,

i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána,

ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny,

trpel za vlády Pontia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.

Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia,

sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.

Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev všeobecnú,

v spoločenstvo svätých,

v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný.

Naším poslaním je milovať Boha a svojich blížnych. Kritériom a návodom k tomu je nám celá Biblia – Písmo sväté. Chceme sa páčiť Bohu, žiť podľa Jeho svätej vôle, aby sme mohli ukazovať a zvestovať ľuďom spasenie a večný život v Ježišovi Kristovi.

Sme tu aj preto, aby sme s láskou a milosrdenstvom pomáhali a slúžili ľuďom v núdzi.

Sme otvorení pre spoluprácu so všetkými kresťanskými cirkvami, ktoré vyznávajú osobnú vieru v Ježiša Krista potvrdenú vedomým prijatím odpustenia hriechov a životom podľa Božieho slova.
Sme členmi Evanjelickej aliancie a Ekumenickej rady cirkví.

Čítať celý článok: Vyznanie viery